Εισαγωγή στην Πυροσβεστική Ακαδημία
Η Σχολή Πυροσβεστών λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 στην πόλη της Πτολεμαΐδας και  αποσκοπεί στην δημιουργία στελεχών, τα οποία αφού λάβουν όλες τις απαραίτητες ακαδημαϊκές και τεχνικές γνώσεις θα αποτελέσουν τον κύριο βραχίονα του Πυροσβεστικού Σώματος, στην εκπλήρωση της αποστολής του και ιδιαίτερα στην διαφύλαξη της ζωής και της περιουσίας των πολιτών. Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσής τους ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρακτική άσκηση και στην διατήρηση άψογης φυσικής κατάστασης. Το προσωπικό που διδάσκει στην Σχολή Πυροσβεστών αποτελείται κυρίως από έμπειρο πυροσβεστικό προσωπικό και καθηγητές για την κάλυψη ιδιαίτερα εξειδικευμένων τομέων εκπαίδευσης. Κατά την διάρκεια της φοίτησής τους οι Δόκιμοι Πυροσβέστες λαμβάνουν οικονομική αποζημίωση, διαμένουν και σιτίζονται εντός της Σχολής.
Οι διαδικασίες εισαγωγής ρυθμίζονταν κατά περίπτωση με  προεδρικά διατάγματα και νόμους. Την τρέχουσα περίοδο, η εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβε­στών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας γίνεται με το σύ­στημα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο. Η Σχολή  Πυροσβεστών ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκ­παίδευσης, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με τις αντίστοιχες σχολές.
Η φοίτηση στην Σχολή διαρκεί πέντε εξάμηνα. Οι απόφοιτοι είναι ανακριτικοί υπάλληλοι, εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι και τον βαθμό του Πυρονόμου για την κάλυψη υφιστάμενων κε­νών οργανικών θέσεων. Ο αριθμός των εισακτέων καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Για όσους εισάγονται στην Σχολή πριν εκπληρώσουν τις στρατιω­τικές τους υποχρεώσεις, ο χρόνος φοίτησης σε αυτήν θεωρείται χρόνος εκπλήρωσης στρατιωτικής υποχρέω­σης. Οι ανωτέρω, μετά την επιλογή και κατάταξή τους, υποβάλλονται σε βασική στρατιωτική εκπαίδευση. Παρέχεται σίτιση, στέγαση και οικονομική αποζημίωση. Οι σπουδαστές που διαγράφονται από τη Σχο­λή λόγω αποβο­λής, απολύσεως ή παραιτήσεως τους υποχρεώνονται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
Η προκήρυξη διενέργειας διαγωνισμού, οι αποφάσεις ρύθμισης διαδικασιών και προϋποθέσεων συμμετοχής καθώς επίσης και ο αριθμός εισακτέων στη Σχολή εκδίδονται από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος.
 
 
Η Σχολή Ανθυποπυραγών αποτελεί την κορωνίδα των Σχολών που τελούν υπό τη Διοίκηση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Η ακαδημαϊκή και πυροσβεστική εκπαίδευση που λαμβάνουν αποσκοπεί κυρίως στην παροχή όλων των απαραίτητων επιστημονικών και ψυχικών εφοδίων για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις του επαγγέλματος.
Τα μαθήματα της Σχολής διεξάγονται στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στην Κάτω Κηφισιά. Για την πραγματοποίηση πρακτικών ασκήσεων μεγάλης κλίμακας χρησιμοποιούνται και οι εγκαταστάσεις των Βιλίων. Το προσωπικό που διδάσκει στην Σχολή Ανθυποπυραγών αποτελείται από εξειδικευμένους επιστήμονες  και έμπειρους Αξιωματικούς. Κατά την διάρκεια της φοίτησής λαμβάνουν οικονομική αποζημίωση επιπρόσθετα οι πρωτοετείς σπουδαστές, καθώς επίσης διαμένουν και σιτίζονται εντός της Σχολής.
Οι διαδικασίες εισαγωγής ρυθμίζονταν κατά περίπτωση με  προεδρικά διατάγματα και νόμους. Την τρέχουσα περίοδο, η εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας γίνεται με το σύ­στημα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο. Η ίδια δυνατότητα παρέχεται σε Πυροσβέστες, Υπαρχιπυροσβέστες, Αρχιπυροσβέστες και Πυρονόμους, ηλικίας μέχρι 35 ετών, πριν από τη συμ­μετοχή τους στο σύστημα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο. Τέλος, δυνατότητα εισαγωγής δίνεται σε Πτυχιούχους  Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων των Σχολών ή Τμημάτων, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις που διενεργούνται από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, εφόσον συγκεντρώνουν και τα λοιπά προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις προσόντα.
Για όσους εισάγονται στη Σχολή πριν εκπληρώσουν τις στρατιω­τικές τους υποχρεώσεις, ο χρόνος φοίτησης σε αυτήν θεωρείται χρόνος εκπλήρωσης στρατιωτικής υποχρέω­σης. Η βασική στρατιωτική εκπαίδευση αρχίζει αμέσως μετά την επιλογή και κατάταξη των δοκίμων. Οι σπουδαστές που διαγράφονται από την Σχο­λή λόγω αποβο­λής, απολύσεως ή παραιτήσεως τους υποχρεώνονται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
 
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το site των σχολών:
https://www.fireservice.gr/el
 
Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει για εσάς την καλύτερη εμπειρία. Μάθετε περισσότερα ή δείτε τις Ρυθμίσεις
Κατάλαβα!